1. Hội đồng nhân dân
  • Nghhiêm Văn Ngoc

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0973308692

  • Nguuyeenx Xuân Quy

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0977724776

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Thành

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 039822116

   • Chu Vắn Thịnh

    Chức vụ: Chủ tịch UUBND

    SĐT: 0385998236

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Đình Nhận

     Chức vụ: Tư pháp – Hộ tịch Đặng

     SĐT: 0988627827

    • Thị Tuyến

     Chức vụ: Tư pháp – Hộ tịch

     SĐT: 0904095713

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Đặng Văn Bình

      Chức vụ: Phụ trách văn hóa thể thao thông tin tuyên truyền

      SĐT: 0346401975

     • Giang Đức Tuệ

      Chức vụ: Văn hòa xã hội ( Phụ trách Lao động thương binh và xã hội)

      SĐT: 0369437883

     1. Công an xã
      • Đặng Anh Tuấn

       Chức vụ: Trưởng Công an xã Ủy viên UB

       SĐT: 0982278818

      • Bùi Văn Hà

       Chức vụ: Phó trưởng Công an xã

       SĐT: 0912861885

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Bùi Thị Mến

       Chức vụ: Địa chính Xây dựng- Giao thông- Công thương

       SĐT: 0978335647

      • Đặng Quốcc Tuấn

       Chức vụ: Địa Chính Nông nghiệp - Thủy lợi -Môi trường

       SĐT: 0983540965

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Đặng Mạnh Quân

       Chức vụ: Văn phòng - Thống kê ( Phụ trách văn phồng UBND-HĐND)

       SĐT: 0972183671

      • Hoàng Thị Nga

       Chức vụ: Văn phòng -Thống kê ( phụ trách cải cách hành chính, thi đua khen thưởng , thủ quỹ ,thống kê)

       SĐT: 0987637455

     4. Trạm y tế xã
      • Phạm Thị Thủy

       Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

       SĐT: 0976614909

      • Bùi Thị Huế

       Chức vụ: Phó trưởng trạm Đông giang

       SĐT: 0394403958

     5. BCH quân sự xã
      • Phạm Văn Dự

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự Ủy viên UB

       SĐT: 0986051889

      • Trần Đình Bảng

       Chức vụ: Phó chỉ huy Quân sự

       SĐT: 0962382656

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Phạm Thị Hà

       Chức vụ: Tài chính - Kế toán

       SĐT: 0984270113

      • Nguyễn Thị Hoa

       Chức vụ: Tài chính - Kế toán

       SĐT: 0339056186

   2. Thôn An Tiến
    • Phạm Phú Cung

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - trưởng thôn

     SĐT: 0973182581

    • Nguyễn Thị Tươi

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn An Đồng
     • Bùi Duy Thủ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - trưởng thôn

     • Nguyễn Văn Loát

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Đông An
     • Nguyễn Tiến Định

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Nghiêm Văn Nghĩa

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0972816196

    3. Thôn Lương Đống
     • Đỗ Trọng Thắng

      Chức vụ: Bí thư

      SĐT: 0362889277

     • Nguyễn Thị Soi

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0395238563

     • Nguyễn Thị Huyền

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0988159248

    4. Thôn Hòa Bình
     • Vũ Văn Lưỡng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Phạm Đình Dương

      Chức vụ: trưởng thôn

      SĐT: 0977756036

    5. Thôn Nam Song
     • Lê Văn Bình

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Nguyễn Cao Hùng

      Chức vụ: Trưởng thôn

    6. Thôn Bắc Song
     • Phạm Trọng Dung

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Phạm Văn Quế

      Chức vụ: Trưởng thôn

    7. Thôn Tam Đồng
     • Hoàng Minh Đường

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Đặng Văn Bang

      Chức vụ: Trưởng thôn

    8. Thôn Đồng Tâm
     • Đặng Văn Dâu

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Hoàng Minh Xuân

      Chức vụ: Trưởng thôn

    9. Thôn Liên Hoàn
     • Bùi Văn Thới

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Phạm Văn Lập

      Chức vụ: Trưởng thôn

    10. Thôn Minh Thành
     • Bùi Ngọc Hoàn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Bùi Văn Tơ

      Chức vụ: Trưởng thôn